S366- 13 Million: Iragurishwa-i Nyamirambo

  • Ibiciro: 13 000 000 Rwf
  • Aho Iri/ Iherereye: i Nyamirombo
  • Imiryango: 3, yose ikorerwamo 
  • Annex: zo mugikari
  • Namazu arahantu heza hanyurwa n abantu Benshi,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s